• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสัมมนา"ขับเคลื่อนการดำเนิงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ "

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

ณ ห้อง Metting 3 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนา "ขับเคลื่อนการดำเนิงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธ๊เปิด มีการบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนผลการดำเนิตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จาก 18 สาขาวิชาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Metting 3 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่