• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้มีคุณภาพ"

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้มีคุณภาพ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่