• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่