• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการสัมมนาและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ และมีการบรรยายเรื่อง " การถอดบทเรียนจากประสบการณ์โดยการจัดการความรู้" โดย รศ.สนิท สัตโยภาส อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งกลุ่มการนำเสนออภิปรายใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
1.ประเด็นการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learnning "การสอนเชิงรุก"
2. ประเด็นการวิจัย
เรื่อง การทำวิจัยอย่างไรให้สำเร็จและเป็นสุข
ซึ่งมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตหลักสูตรการศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th