• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561
ณ โรงแรม 700 ปี เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม 700 ปี เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 3 มีนาคม 2561 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามนุษย์กับการพัฒนาคนและบุคลิกภาพความเป็นครู , การวางแผนและการสร้างสรรค์งาน , การนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และ การแสดงออกทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th