• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
กิจกรรม"นิทรรศการสรุปผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560"

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม"นิทรรศการสรุปผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560" ของการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จาก 18 สาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยการจัดนิทรรศการของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จาก 18 สาขาวิชา โดยมีสาขาวิชาที่ร่วมจัดนิทรรศการได้แก่ 1.การประถมศึกษา 2. เกษตรศาสตร์ 3.คอมพิวเตอร์ศึกษา 4.ชีววิทยา 5.นาฏศิลป์ 6.ฟิสิกส์ 7.ภาษาไทย 8.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9.สังคมศึกษา 10.การศึกษาปฐมวัย 11.คณิตศาสตร์ 12.เคมี 13.ดนตรีศึกษา 14.พลศึกษา 15.ภาษาจีน 16.ภาษาอังกฤษ 17.ศิลปศึกษา 18.อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา ซึ่งผลการตัดสินปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาศิลปศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ส่วนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้แก่ สาขาวิชานาฏศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลพร้อมเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมในครั้งนี้คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th