• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดการสัมนนาโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่องพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th