• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ 5 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง "นิทรรศการทันการเปลี่ยนแปลง" ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0” ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th