• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561
ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

              ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารหารศึกษา คณะครุศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” ตามการเชิญของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี.

              The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018) “Building Professional Learning Community to Shift Quality of Education Sustainably”

 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th