• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561
ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

              ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารหารศึกษา คณะครุศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” ตามการเชิญของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี.

              The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018) “Building Professional Learning Community to Shift Quality of Education Sustainably”