• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.0

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ.เชียงใหม่

          คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.0" ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับคณาจารย์จัดการอบรมให้ความรู้ในรายวิชาชีพครูแบบเวียนฐานตามกลุ่มรายวิชา จำนวน 4 ฐาน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนจัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และวันที่ 20 มกราคม 2561 มีการสัมมนาเรื่อง "โมเดลการผลิตครู 5 ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" บรรยายโดย รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ เรื่อง "กระบวนการขอผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น" โดย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th