• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล  แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบริหารกับสถาบันการผลิตครู ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล พร้อมร่วมหารือและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ในการนี้ คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังได้นำคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมอาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ และพื้นที่จัดการศึกษา ภายในพื้นที่เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th