• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
วันครูประจำปีการศึกษา 2560 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

วันที่ 16 มกราคม 2561
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันครูประจำปีการศึกษา 2560 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" คณะครุศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานผู้ผลิตและพัฒนาครู ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพบูชา เชิดชูเกียรติแห่งครูผู้ที่ได้แนะนำสั่งสอนศิษย์ ตลอดจนร่วมกันแสดงความยินดีต่อครู อาจารย์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูผู้ทรงคุณค่า ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และครูในดวงใจของนักศึกษา
ในการนี้ คณะครุศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับเป็นครูผู้ทรงคุณค่า ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และครูในดวงใจของนักศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2561 ดังนี้

1. ครูผู้ทรงคุณค่า รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
2. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์

2. ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี รับมอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 12 รางวัล ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ชิดทอง 
2. อาจารย์ ดร.กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ
3. อาจารย์อุบล พวงมาลา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
5. อาจารย์.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
6. รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี
7. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว
9. อาจารย์วิราช ทูลแก้ว
10. อาจารย์พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์
11. อาจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม
12. รองศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์

3. ครูในดวงใจของนักศึกษา รับมอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 15 รางวัล ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
2. รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา อินทะกูล
4. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
5. อาจารย์ ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
6. อาจารย์จุฑามาศ หนุนชาติ
7. อาจารย์อรทัย อินตา
8. อาจารย์วาทินี ศิริชัย
9. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ
10. อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร
11. อาจารย์สุวินัย น่วมเจริญ
12. อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง
13. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล
14. อาจารย์ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ
15. อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th