• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาคณะครุศาสตร์

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาผู้นำนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตนของนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th