• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา และมี รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดเตรียมข้อมูลตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์และจากคณะร่วมผลิต เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th