• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในภาคเรียนนี้มีนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ รวม 179 โรงเรียน จำนวน 18 สาขาวิชาเอก มีนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น 753 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และ รศ.ประวัติ พื้นผาสุข กรรมการที่ปรึกษาคณะ ได้บรรยายให้ความรู้ คำแนะนำและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตนในการออกฝึกสอนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th