• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบ Coaching & Mentoring"

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบ Coaching & Mentoring" ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศแบบ Coaching & Mentoring ให้แก่ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยงและครูแกนนำของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 250 คน  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th