• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรม เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" ให้แก่ผู้ดูแลเด็กจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์จัดการอบรม เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" ให้แก่ผู้ดูแลเด็กจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับความรู้ ความเข้าใจของการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยและจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของตนเองต่อไปในอนาคต


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th