• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การจัดแสดงนิทรรศการและการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 อ.สาโรช สอาดเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงนิทรรศการและการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งการดำเนิน งานครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่โดดเด่นบนเวที ภายใต้หัวข้อ “ป.บัณฑิต อวด...ดี ปีหนึ่ง” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และความประทับใจที่เกิดขึ้นหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน 2/2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้รูปแบบการเตรียมตัว การจัดการเรียนรู้ การดูแลของสถานศึกษา และรูปแบบการนิเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป ภายใต้หัวข้อเสวนา “ป.บัณฑิต ฝึกอย่างไร..ให้สุขและสำเร็จ” ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุกคนที่ทำให้เกิดภาพแห่งความสำเร็จ และคาดหวังว่านักศึกษาจะนำแนวทางการจัดกิจกรรม รูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง รวมถึงได้พัฒนาความรู้ ทักษะตามแนวทางการผลิตครู ส่งเสริมสนับ สนุนการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตสำนึกความเป็นครู ส่งเสริมให้มีการแสดงผลงานวิชาการและงานที่แสดงถึงศักยภาพในการเป็นครู ตลอดจนสร้างความภูมิใจในความเป็นนักศึกษาสาขาการศึกษาของมหาวิทยาลัย งานนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครูดี ครูเก่ง ... ที่เป็นพลังสร้างชาติต่อไป และได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาในครั้งนี้ 

 


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th