• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา"

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิทยากรให้ความรู้จากคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจของการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน และได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th