• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมเรื่อง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง "เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21" ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยงและครูแกนนำของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นัฏชฎารัตน์ ณ นคร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยงและครูแกนนำของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th