• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมเรื่อง "การสอนแบบจิตตปัญญา" ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง "การสอนแบบจิตตปัญญา" ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยงและครูแกนนำของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนเบล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะที่ทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงให้แก่อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์จากโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีโอกาสรับ
องค์ความรู้ใหม่ๆและร่วมกันพัฒนาผลิตบัณฑิตอย่างมีบูรณาการและดุลยภาพ


 
 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th