• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560
ณ ห้องเรียนชั้น 2 และชั้น 3
อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 เรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” โดยวิทยากร รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมพูคำ คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมพูคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ดร.นัฏชฎารัตน์ ณ นคร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียนชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th