• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์จัดการประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2560
โดยมี รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน

ในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0และตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย พร้อมมีการแนะนำผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะของคณะครุศาสตร์ชุดใหม่ ทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการวางแผนและกำหนดนโยบายของแต่ละฝ่าย การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับคณะโดยทำ SWOT ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

   

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th