• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

การสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินของโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เป้นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการโครงการจากคณะครุศาสตร์และจากตัวแทนจากโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมโครงการเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก