• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การรับใบประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การรับใบประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 รหัส 55 จาก 17 สาขาวิชา จำนวน 843 คน และนักศึกษาค้างชั้นตั้งแต่ รหัส 54 เป็นต้นไป จำนวน 33 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 843 คน เข้ารับใบประกอบวิชาชีพครูพร้อมบัตรประจำตัว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่