• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผลการลงคะแนนปรากฏว่า อันดับที่ 1 อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม ได้ 28 คะแนน อันดับที่ 2 รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง ได้ 11 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 คะแนน ไม่มีบัตรเสีย โดยมี  รศ. ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานคณะกรรมการในการนับคะแนนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th