• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ. ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ การบริการวิชาการต่อท้องถิ่นและการพัฒนาแผนการศึกษาให้ประเทศชาติ

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th