• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประชุมชี้แจงแผนและนโยบายการเคลื่อนย้ายคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ทางด้านภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การประชุมชี้แจงแผนและนโยบายการเคลื่อนย้ายคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีได้ประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายต่างๆในการเคลื่อนย้ายคณะครุศาสตร์มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ได้รับทราบเพื่อจะได้วางแผนและเตรียมการบริหารจัดการด้านต่างๆไว้รองรับ พร้อมได้นำชมอาคารสำนักงาน อาคารโรงอาหาร อาคารเรียน อาคารหอประชุมและอาคารหอพักนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th