• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 1
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
โดยมี รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
ซึ่งมีผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาของคณะครุศาสตร์เข้าร่วม
ในการประชุมครั้งนี้
อย่างพร้อมเพรียงคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th