• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
พิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและ
ผู้อำนวยการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
         

          รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันลงนาม TOR จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชย์ นวลสระ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้การลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการ เป็นการกำหนดแนวทางการบริหารและข้อตกลงในด้านต่างๆ ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการในดำรงตำแหน่งในวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th