• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศสื่อการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาววราภรณ์ อยู่ม่วง , นางสาววิมาลา ใจอารีย์ , นายภิรัฐพงษ์ จอมสิริ นักศึกษาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ควบคุมทีมโดย อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สื่อ ICT ได้แก่ นายพนธิตร เมืองชื่น , นายรณกฤต ซอนเสน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ควบคุมทีมโดย อาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกุล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สื่อการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญ , นางสาวอนัญญา จันดวง , นางสาวปาริชาติ จอมภา นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา ควบคุมทีมโดย อาจารย์ ดร.ศศิธร อิ่นตุ่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เล่านิทานเดี่ยว ได้แก่ นายชลชาติ ชมภู นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ควบคุมโดย คุณสุรศักดิ์ สิงห์สา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตอบคำถามสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ นายชัชนนท์ รวมสุข และ นายอนันตพร เอี่ยมชะโอด นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ควบคุมทีมโดย อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รางวัลชมเชยคัดลายมือภาษาจีน ได้แก่ นางสาวกานติมา แซ่เซิ่ม และ นางสาวเสี่ยวถ่วน แซ่หวู่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ควบคุมทีมโดย อาจารย์ประนอม ลำงาม รางวัลชมเชยนักร้องลูกทุ่ง ชาย - หญิง บทเพลงเพื่อพ่อ ได้แก่ นายถิรวัฒน์ จันคำแส่ง นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และนางสาววันวิสา นวนยานัส นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ควบคุมทีมโดย คุณกรรณิการ์ คำหล้า และคุณนัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ , อาจารย์ประธาน คำจินะ , อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร

 
 
 
 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th