• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ (น้องโบว์) นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และนางสาววาลุลี ดวงวะนา (น้องแพท) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองนางสาวเชียงใหม่(อันดับที่ 2 ) ประจำปี 2560 เพื่อเคารพคณาจารย์และแสดงความขอบคุณ ในฐานะลูกศิษย์คณะครุศาสตร์ ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่น ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th