• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่