• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปี 2559

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ โดยมี รศ.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เข้าให้ข้อมูลด้านองค์ประกอบต่างๆของการประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการประเมินคุณภายภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th