• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ผลการเลือกตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ที่ได้เลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 โดยมีผลการนับคะแนนมีดังนี้

หมายเลข 1 อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 191 คะแนน

หมายเลข 2 ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล 96 คะแนน

หมายเลข 3 อ.มนัสพันธ์ รินแสงปิน 52 คะแนน

โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 415 ราย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.43 มีบัตรเสียจำนวน 2 ใบ ผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน 26 ราย