• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 11 มิถุนายน 2559
ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th