• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

และ นายกรินทร์ พวกอินแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ

          คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ นายกรินทร์ พวกอินแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลและโล่เกียรติคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร