• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ

 

การประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ
 
วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน  2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จงหวัดกำแพงเพชร

ผลการแข่งขัน 

โครงการการเข้าร่วมประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษา 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ 

วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน  2558 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จงหวัดกำแพงเพชร

***************************************************************************

๑.  อาจารย์ ดร.ชไมมน  ศรีสุรักษ์                     ผู้จัดการทีม 

๒.  อาจารย์ ดร.ศศิธร  อินตุ่น                            ผู้ควบคุม

๓.  อาจารย์อรทัย  อินตา                                   ผู้ควบคุม

๔.  อาจารย์ดวงใจ  เนตรตระสูตร                      ผู้ควบคุม

๕.  อาจารย์อิสริยาพร  แสงปัญญา                    ผู้ควบคุม

๖.  อาจารย์ประทาน  คำจินะ                             ผู้ควบคุม

๗.  นางสาวกรรณิการ์  คำหล้า                          ผู้ควบคุม

๘.  นายสุรศักดิ์  สิงห์สา                                    ผู้ควบคุม

 

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

๑.  นางสาวชลธิชา  ใจอารี                              นักศึกษาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

๒.  นางสาวพิจิตรา  ทานำ                               นักศึกษาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

๓.  นางสาวสุกัญญา  ปราศจาก                      นักศึกษาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดสื่อเพื่อการเรียนการสอน

๑.  นางสาววิภาพรรณ  จองต๊ะ                         นักศึกษาภาควิชาการประถมศึกษา

๒.  นางสาวกาญจนา  ดาไท้                             นักศึกษาภาควิชาการประถมศึกษา

๓.  นางสาวปรารถนา  ประมากร                      นักศึกษาภาควิชาการประถมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  การประกวดแข่งขันเล่านิทาน

      นายชลชาติ  ชุมภู                                       นักศึกษาภาควิชาสังคมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  การประกวดแข่งขันสื่อ ICT

๑.  นายรณกฤต  ซอนแสน                               นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์     

๒.  นายพนธิตร  เมืองชื่น                                  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

๑.  นายวรเชษฐ์  วรรณหลวง                             นักศึกษาภาควิชาเคมี

๒.  นางสาวภรณ์ทิพย์  จางวาง                          นักศึกษาภาควิชาเคมี

๓.  นายจักรพงษ์  ปันสุข                                    นักศึกษาภาควิชาเคมี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย และหญิง

๑. นักร้องชาย  นายคุณาธิป  จันทร์ตา               นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ

๒. นักร้องหญิง  นางสาววันวิสา  นวนยานัส       นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย

 

 

  

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th