• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557   
  การพัฒนาหนังสือหรือตำราและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารการสอน   
  การประชุมหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต   
  คณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
  การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   
  การประชุมคณะอนุกรรมการคณะครุศาสตร์   
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556   
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์   
  การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร   
  การทำสัญญารับทุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   
  การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการคณะครุศาสตร์   
  โครงการครุศาสตร์ สืบสานตำนานยี่เป็ง เทศมหาชาติ 13 กัณฑ์   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู   
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  พิธีแห่เทียนเทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  คณะครุศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายแห่เทียนเข้าพรรษา   
  การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   
  การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู   
  กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559   
  การประชุมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.7   
  คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนและประเมินผลโครงการ   
  ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2557   
  การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรม วันครูโลก ปี 2557   
  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ   
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559   
  การจัดนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู   
  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560   
  คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560   
  การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี2559   
  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  การประชุมหัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่1/2559   
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดการความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน สู่ศตวรรษที่ 21"   
  โครงการสืบสานประเพณีวิชาชีพครู "อ้อมอกพวงคราม" ปีการศึกษา 2559   
  การประชุมคณะกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  การอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559   
  การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558   
  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558   
  การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ฯ   
  การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์   
  คณะครุศาสตร์และทีมงาน นำเสนอโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ Re-Profiling พ.ศ.2561-2565   
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์   
  ผลการเลือกตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาจิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม   
  การประชุมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559   
  งานเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2559   
  ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี ๒๕๕๘   
  คณะครุศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปี 2559   
  คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
  การประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ   
  การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559   
  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558   
  การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
  การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  พิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560   

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th