• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา คณะครุศาสตร์

ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา คณะครุศาสตร์

สถานที่ติดต่อ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฝ่ายบริหาร

โทร.053885512

-ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ

ฝ่ายวิชาการ 

โทร.053885505

-การลงทะเบียนของนักศึกษา


ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทร.053885526

-จัดทำแผนและโครงการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

โทร.053885512

-ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืม

ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

โทร.053885514

-การติดต่อโรงเรียนทดลองสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝ่ายพัสดุครุภัณฑ์

 โทร.053885508

-การบริการจัดหางาน
และนักศึกษาช่วยงาน

ฝ่ายการเงิน
โทร.053885507

-บริการการตั้งเบิกโครงการ

ฝ่ายงานใบประกอบวิชาชีพครู

และข้อมูลสารสนเทศ
โทร.053885505

-การขอใบประกอบวิชาชีพครู

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th