• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
พันธกิจ เป้าประสงค์

พันธกิจ (Misson)

 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย  โดยร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดี
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ ให้มีศักยภาพในการเป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สามารถ   ทั้งในการผลิตบัณฑิต   การบริการชุมชนและสังคม  อย่างสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการทางการศึกษา
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์
 4. ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งประเพณีและการสืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและการแสดงออก รวมทั้งการสนองการดำเนินชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม
 5. สร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจหน้าที่ วางระบบการบริหารโดยยึดแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้มีศักยภาพการเป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา  สามารถนำไปพัฒนาการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น  รวมทั้งโครงการพระราชดำริที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและได้แสดงออก
 5. เพื่อสร้างระบบการบริหารการจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th