• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ยุทธศาสตร์การบริหารคณะครุศาสตร์

                                         ยุทธศาสตร์การบริหารคณะครุศาสตร์

                                  วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ 

ตามนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตลอดจนทิศทางคณะครุศาสตร์สู่การดำเนินการ ศตวรรษ 21

(ช่วง 2560 – 2564)

 

                คณะครุศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยจากสถาบันราชภัฏ
ทำให้เกิดการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การบริหารแบบภาควิชา
สาขาวิชาแทนโปรแกรมวิชา มีการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF การประกันคุณภาพทุกระดับ
เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีส่วนได้เสียการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ ควรได้นำมา
พิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ ให้เกิดการดำเนินการที่ลุล่วงไปได้ การสรุปสภาพปัญหาของคณะครุศาสตร์
ทำให้เห็นแนวทางที่คณะครุศาสตร์ควรได้ดำเนินการเร่งรัด ดังนี้

                1.ปัญหาอัตรากำลังที่สอดรับกับภาระงานและการบริหาร อัตรากำลังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวนสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์

                2.ปัญหาความแตกต่าง ประสบการณ์และวัยวุฒิของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ควรให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์รุ่นเก่า รุ่นใหม่ รวมทั้งปรับศักยภาพความสามารถซึ่งกันและกัน

                3.สภาพห้องเรียน อาคาร สำนักงาน อาคารประกอบที่ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในระดับภาควิชาและสาขาวิชา ควรได้วิเคราะห์และจัดหางบประมาณสนับสนุน หรือพิจารณาดำเนินการสู่พื้นที่ที่เหมาะสม

                4.การแข่งขันกันผลิตบัณฑิตครูของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และในระดับประเทศ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทำงานด้านการประกันคุณภาพให้มีผลเป็นที่ยอมรับได้

                5.ความเป็นเอกภาพของการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา การระดมทรัพยากรร่วมกัน โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นแกนหลักให้การผลิตครูอยู่ในมาตรฐานบัณฑิตครูที่มีเอกลักษณ์อันเหมาะสม เป็นหนึ่งเดียว มีคุณภาพและผลผลิตเป็นที่ยอมรับ

                6.การเร่งรัดจัดทำหลักสูตรการผลิตบัณฑิตครู 5 ปี และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ทันสมัยสอดรับกับนโยบายภาครัฐและความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู

                7.การสร้างภาระงานคณาจารย์ครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ นโยบายระดับชาติ ในการพัฒนาครูทั่วประเทศเป็นระยะ โดยให้มีประสบการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตให้มีค่าร้อยละที่พอเพียง ได้แก่ การเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรพัฒนาครูระยะสั้น การทำวิจัยศึกษาองค์ความรู้ทางการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ การนิเทศและมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสถานศึกษาในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมสอน พัฒนาหรือวิจัยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อคงความแกร่งของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                8.การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดรับกับบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อท้องถิ่น

                9.การพัฒนาอาจารย์ในส่วนคุณธรรม  และการให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถจากการศึกษา การศึกษาดูงาน การอบรม ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ

                10.กระบวนการผลิตครูในภาควิชา   ทุกหลักสูตรต้องมีประสิทธิภาพทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ การส่งเสริมระดมทรัพยากรให้ได้คุณภาพ ทั้งความรู้ คุณธรรม ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้สมกับมีรากฐานมาเป็นระยะเวลายาวนาน

                11.การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมเข้าสู่การจัดการศึกษาตามนโยบายภาครัฐ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และการปรับหลักสูตรให้เหมาะ

                12.การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น  การให้ความร่วมมือต่างๆ   ด้วยการวิจัย การศึกษา จากทั้งส่วนคณาจารย์และนักศึกษา

                13. ปัญหาที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้าคือ จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ที่จะต้องแข่งขันกับสถาบันอื่นในเรื่องการยอมรับและคุณภาพ

                จากสภาพปัญหาของ ปัจจัยพื้นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การดำเนินการ ต้องดูทั้งการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก   นโยบายภาครัฐ  สภาพของสังคมในท้องถิ่น สภาพเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพัฒนาครู  เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง   มาตรฐานวิชาชีพครู การดำเนินการต่าง ๆ ช่วงของการบริหารจึงควรได้มีการระดมพลังความคิดของบุคลากรในคณะครุศาสตร์  ร่วมสร้างแผนใหญ่ของคณะในช่วงการบริหาร    ได้ใช้ยึดเป็นแนวทางบริหารหลักและการดำเนินการทำเป็นแผนย่อยรายปี เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารงาน  ช่วงเวลาที่ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ ในที่นี้จะให้มุมมองแนวทางไว้เป็นเบื้องต้น

                มหาวิทยาลัยราชภัฏได้กำหนดบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยได้กล่าวถึงบทบาทด้านการผลิตครู การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บริหารได้กำหนดเป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อคงความยอมรับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันผลิตครูที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่สามารถประกันได้ว่าบัณฑิตที่สำเร็จจะเป็นครูที่ดี ครูที่เก่ง สิ่งนี้เป็นจุดเด่นและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยอันสำคัญ     ที่จะต้องรักษาไว้ และต้องทำให้เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 

                1.การจัดการศึกษา

                      นโยบายที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

                      นโยบายที่ 2    พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                      นโยบายที่ 3    พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง   4 แห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา

                2.การบริหารงานคณะครุศาสตร์ต้องสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ระยะ5 ปี (2560-2564)

                3.สร้างความโดดเด่น ในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะครุศาสตร์อย่างแท้จริง  จนนำไปสู่ความเป็นเลิศ และได้รับการยอมรับผลผลิตของหลักสูตรที่โดดเด่นนี้เป็นเอกลักษณ์คณะครุศาสตร์ และเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป

                4.พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและสังคมโลก โดยการพัฒนานักศึกษาจะต้องคำนึงถึงบริบทต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้ โมเดล   “Thailand 4.0”  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี  การปรับยุทธศาสตร์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

           การสังเคราะห์แนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติงานการบริหารคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้อง ในส่วนงานตามบทบาทมหาวิทยาลัยและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

                 1.   ด้านกำหนดภารกิจด้านการผลิตครู เป็นจุดแข็ง เป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ต้องระดมทรัพยากรทั้งในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ช่วยกันผลิตและพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

                      แนวทางดำเนินการ

                      1.  ให้เกิดความร่วมมือกับ อบต.  เทศบาล อบจ. ทั้งในด้านการผลิต การวิจัย ตามความต้องการของท้องถิ่นในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  และตามความจำเป็นของผู้ใช้ครูในด้านอื่น ๆ ในลักษณะเป็นเจ้าของงานร่วมกัน

                      2.  ให้เกิดความร่วมมือทุกด้านกับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                      3.  การปรับระบบโครงสร้างการดูแลการผลิตและการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยที่เป็นเอกลักษณ์เป็น อัตลักษณ์  อย่างมีเอกภาพ

                      4.  การพัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะและเทคนิคการสอนจนเชี่ยวชาญเหมาะกับยุคสมัย เป็นที่ยอมรับโดยวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและค่อยพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำได้

                      5.  การร่วมมือกับสถานศึกษาในลักษณะโรงเรียนเครือข่ายร่วมผลิตพัฒนาบัณฑิตสาขาการศึกษาอย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์ผลจนได้รูปแบบสำคัญ

                      6.  การสร้างและพัฒนางานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู งานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตเชิงรุกให้กับคณาจารย์ บุคลากรของคณะครุศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม

                      7.  การส่งเสริมความเข้มแข็งทุกสาขาวิชา ทั้งกำลังคน  งบประมาณ  และทรัพยากรทั้งนี้ควรจะผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมตามความต้องการของนโยบายภาครัฐและความเข้มแข็งและศักยภาพของทุกสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย

 

                2.   งานนปฏิรูปงานการผลิตครูให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ต้องส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าช่วย  ทำให้งานการผลิตพัฒนาครู เกิดความเข้มแข็งทั้งวิธีการ ความรู้และคุณธรรม โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

                      แนวทางดำเนินการ

                      1.  ครูควรได้รับการส่งเสริมให้ก้าวหน้า ด้านภาษาที่สองเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ควรจัดหาให้มีแหล่งทรัพยากรส่งเสริมในส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ซึ่งเคยวางระบบดำเนินการไว้

                      2.  สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถด้าน E-Learning

                      3.  สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นต้นแบบในการสอนใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับรายวิชา ด้วยแนววิธีการต่างๆ และจัดโครงการเผยแพร่ในลักษณะของการสร้างฐานการเรียนรู้และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภายในหมู่ คณะ

                      4. ปรับระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพในลักษณะฝึกหัดครูชนบท  เช่นการคืนครูสู่ท้องถิ่น  การเลือกสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม  การนิเทศเยี่ยมเยียน เป็นต้น นักศึกษาควรได้รับประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาของการฝึกประสบการณ์โดยคณะมีระบบบริหารจัดการที่ดี

                      5.  ให้ความสำคัญกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเต็มที่ หมุนเวียนคณาจารย์ปฏิบัติงานส่วนนี้ โดยถือเป็นภารกิจที่สำคัญ   วางระบบระเบียบที่เป็นหนึ่งเดียวทุกด้าน  จัดให้เกิดการร่วมกันดูแลโดยมหาวิทยาลัย   เขตพื้นที่และสถานศึกษาอย่างกลมกลืน

                      6.  ประสานสัมพันธ์การสร้างโรงเรียนเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเข้มแข็ง

 

                3.  การเตรียมการผลิตบัณฑิตครูในสาขาที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่น และสร้างบทบาทการพัฒนาครูให้มากขึ้น

                      แนวทางดำเนินการ      

                      1.  จัดวิเคราะห์โครงสร้างของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่โดยคณาจารย์ร่วมกันรับทราบและตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน เพื่ออนาคตของชาว         ครุศาสตร์

 

                      2.  การวางระบบงานคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ในวงกว้าง สอดคล้องกับความเป็นไปให้เกิดภารกิจงาน ซึ่งแตกต่างจากภารกิจการสอนแต่เพียงอย่างเดียว เป็นบทบาทอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถาบัน

                      3.  วิเคราะห์บทบาท ภารกิจที่สนับสนุนซึ่งกันและกันภายในทั้งจากภาควิชาต่างๆในคณะครุศาสตร์ให้มีลักษณะสอดรับกลมกลืน ถ่ายเท เสริมประสานกันได้ ทั้งทางกว้างและทางลึกให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน เสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติ ภูมิใจและเห็นความสำคัญของตนในบทบาทตามหน้าที่ทุกด้าน

                      4.  วิเคราะห์หาความต้องการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สนับสนุนทรัพยากร ทุกด้านให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

                      5.  เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาการศึกษาที่มีความพร้อมระดมทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เกษียณราชการที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ให้มีส่วนร่วมในการเร่งรัดพัฒนา

                      6.  เร่งรัดการดำเนินการ โครงสร้าง ทรัพยากร อัตราบุคลากร ภารกิจ คณาจารย์ ให้มีส่วนร่วมและจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู งานการศึกษาพิเศษ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรองรับภารกิจคู่ขนานของคณะครุศาสตร์และเตรียมการสู่สถาบันพัฒนาครูหรือวิทยาลัยครูในมหาวิทยาลัย       ราชภัฏ เพื่อความเข้มแข็งของวิชาชีพอย่างแท้จริง

                4.  ด้านการคงความเป็นหนึ่งในการผลิตครู การจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างแก่สถาบันอื่น ในการสร้างวิชาชีพครูที่สังคมยอมรับต่อไป

                      แนวทางดำเนินการ

                      1.  การสังเคราะห์สภาพปัจจุบัน คณาจารย์มีความสามารถในวิชาชีพทางลึกด้านเดียว ควรมีการบูรณาการวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย ให้คณาจารย์ครุศาสตร์บูรณาการองค์ความรู้เข้าด้วยกันได้ ทำให้วิสัยทัศน์ มุมมอง วิธีการพัฒนาตน พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสถานศึกษาและเพื่อนครูกว้างขวางเป็นที่ต้องการและยอมรับ

                      2.  ปัจจุบันปัญหาจากการแยกส่วนการบริหารของสาขาการศึกษา ทำให้หัวใจหลักด้านการสอนและจัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาครูเข้าใจ  และนำไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพครูต่อไป อยู่ในลักษณะแยกส่วนจะต้องมีการระดมพัฒนาและจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งระบบอยู่ในมาตรฐานอันเดียวกัน             

                      3.  คณะครุศาสตร์ต้องให้ความสำคัญกับรายวิชาในส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ พฤติกรรมการสอน ศึกษาสังเกตมีส่วนร่วม ทดลองสอนและการฝึกประสบการณ์เต็มรูป ให้อยู่ในสภาพที่สามารถระดมทรัพยากรบุคคลทั้งในส่วนคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต  และเตรียมการให้เป็นภาระงานสำคัญในอนาคต โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง  ให้วิชาเหล่านี้ซึ่งถือเป็นหัวใจของการผลิตครู ที่จะต้องได้รับการประเมินติดตามวิเคราะห์แก้ไขอย่างต่อเนื่องในรูปแบบวงจร PDCA ต่อไป

                      4.  ส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์วิจัยพัฒนา  ด้านหลักสูตรและการสอน และด้านอื่นๆ ของสาขาวิชาการศึกษาทุกสาขา ให้เกิดองค์ความรู้แบบใหม่ที่ผ่านกระบวนการวิจัย ทดลอง โดยใช้โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง หลากหลาย ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา โดยคณะและมหาวิทยาลัยช่วยจัดหาสนับสนุนแหล่งงบประมาณ

                      5.  มีการประเมินติดตามและยกย่องผู้ปฏิบัติงานเป็นต้นแบบการสอน การวิจัย การอบรมบริการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ การมีผลงานที่แสดงความเป็นคนเก่ง คนดี  สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชนอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดการยอมรับของสังคมวิชาการในระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป

                5.   ด้านการกำหนดงานทางการผลิตครูให้ชัดเจน ของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การกำหนดผู้รับผิดชอบ

                      แนวทางดำเนินการ

                      1.  ศึกษาทบทวนแนวทางดำเนินการบริหารงานสาขาการศึกษาแบบภาควิชาและสาขาวิชา ของคณะ  ครุศาสตร์ ให้คณาจารย์ครุศาสตร์เข้าใจ และกำหนดความชัดเจนภายในของบทบาทหน้าที่ของภาควิชา  สาขาวิชา ตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งปรับเปลี่ยน Paradigm บุคลากร เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางใหม่

                      2.  ประสานความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือภายในกับคณะร่วมผลิตในภารกิจต่าง ๆ ของการผลิตครู และส่งเสริมวิชาชีพครู โดยเป็นการทำงานเพื่อเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

                      3.  คณะครุศาสตร์ต้องให้ความสำคัญกับทุกหลักสูตรทางการศึกษาที่ผลิตอยู่ในคณะร่วมผลิต เช่น รายวิชาพฤติกรรมการสอน กระบวนการนิเทศทุกระดับ การมีอาจารย์จากครุศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วม ให้ความสำคัญร่วมกันในแง่การบริหารจัดการงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และนักศึกษา

                      4.  เตรียมการวางโครงสร้างระบบต่าง ๆ ในข้อ 3  ให้สอดรับกับความเป็นไปเคลื่อนไหว ผลักดันให้งานก้าวหน้าบรรลุสู่ความสำเร็จ เพื่อความยั่งยืนของงานของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย

                      5.  พัฒนางานกลุ่มการสอน ซึ่งหมายถึงวิชาพฤติกรรมการสอนทุกสาขาวิชา ซึ่งคณะ      ครุศาสตร์ไม่เคยดูแลมาก่อน ทำให้เกิดการร่วมพลังวิธีการสอน นวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ ให้เทียมกับคณะครุศาสตร์ในอุดมศึกษาอื่นในประเทศ ที่มีความเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแนวการสอน เอกสาร ตำรา การวิจัย การอบรมพัฒนาครูที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ต่อผู้สนใจทางการศึกษาต่อไป

                      6.  ทุกสาขาวิชาการศึกษาต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิต โดยเท่าเทียมกัน

                6.  ด้านการศึกษาพิเศษ เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                      แนวทางดำเนินการ

                      1.  จัดให้งานการศึกษาพิเศษ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง

                      2.  ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาพิเศษทุกด้าน โดยเฉพาะควรให้มีการพัฒนาความก้าวหน้า จากการร่วมมือและพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานต่าง ๆ

                      3.  พัฒนาบุคลากร อาจารย์ผู้สนใจศาสตร์สาขาการศึกษาพิเศษให้ได้รับการพัฒนาทุกด้าน อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เปิดหลักสูตรระดับสูง ตามความพร้อมและความต้องการ

                      4.  ประสานมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรแหล่งงบประมาณ เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษ

ให้เข้มแข็งก้าวหน้า

                7.  ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนสาธิต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติการ

                      แนวทางดำเนินการ

                      1.  วางระบบการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตให้ชัดเจน คณะเน้นบทบาทสำคัญคือ ส่งเสริมงานวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการทำวิจัยอย่างใกล้ชิด

                      2.  วางระบบภาระงานของคณาจารย์ครุศาสตร์ให้มีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนางานโรงเรียนสาธิต ทุกภาควิชา และสาขาวิชา โดยถือเป็นภารกิจร่วมที่สำคัญของคณะครุศาสตร์

                      3.  สนับสนุนให้โรงเรียนสาธิต เป็นแหล่งนำร่องปฏิบัติการต่าง ๆ เชิงวิชาการของคณะครุศาสตร์อย่างเหมาะสม เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นแหล่งวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาของคณาจารย์ครุศาสตร์และนักศึกษา

                8.   ด้านการเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู ให้ทันนโยบายภาครัฐ

                      แนวทางดำเนินการ

                      1.  ทำหลักสูตรทุกสาขาวิชาให้สอดรับกับปรัชญา เป้าหมาย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบมาตรฐาน

                      2.  วิเคราะห์ปรับปรุงสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์บัณฑิต ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

                      3.  วางแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดรับกับหลักสูตร 5 ปีที่สร้างขึ้น

                      4.  ประสานการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                      5.  เตรียมการประเมินวิจัยพัฒนาหลักสูตร

 

แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 2560-2564

 

                หลักสำคัญ คือ การสนองนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีแนวทางในการทำงานดังนี้

                1.  ระบบงานบริหารและจัดการ

                      1.1  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ เพื่อผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

                      1.2  บริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับการวางแผนทั้งสั้นและยาว และส่งเสริมให้มีผลต่อนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมองความจำเป็นต่อการสร้างบุคลากรครู

                      1.3  จัดให้มีแหล่งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในคณะครุศาสตร์

                      1.4  ติดตามการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

                      1.5  แสวงหาแหล่งงบประมาณนอกระบบ

                      1.6  ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาสำนักงานอาคารหลักและอาคารประกอบในพื้นที่

ศูนย์แม่ริมอย่างจริงจัง

                      1.7  ส่งเสริมให้มีดำเนินการในแนวทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู เพื่อการส่งเสริมคุณภาพของครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น

                      1.8  จัดสายงานการบริหารรูปแบบใหม่ตามนโยบาย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และให้คณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปแบบสายงานหลักและในรูปแบบคณะกรรมการเฉพาะกิจ

                      1.9  ตรวจสอบ สรุปรายงานประจำปีและจัดระบบพัฒนาปรับปรุงงานในปีต่อไป

 

                2.  คณาจารย์

                      2.1  ระดมทรัพยากรบุคคลของคณะ เพิ่มจำนวนคณาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ให้พอเพียงและรองรับภารกิจเต็มรูปของคณะครุศาสตร์

                      2.2  พัฒนาคณาจารย์ครุศาสตร์ โดยใช้ทรัพยากรภายในของคณะเป็นระยะ และส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวการพัฒนางานหรือศาสตร์ในการสอนทั้งในคณะและต่างคณะ

                      2.3  ส่งเสริมความสัมพันธ์ในมวลหมู่คณาจารย์ ทั้งอดีตและปัจจุบันพบปะสังสรรค์ สัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและประโยชน์ต่องานราชการ

                      2.4  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ทั้งด้านการสอน การวิจัย การนิเทศ การบริการวิชาการ  การมีส่วนปฏิบัติงานกับสถานศึกษาทั้งทางลึกและทางกว้าง

                      2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

                      2.6  ส่งเสริมการศึกษาต่อในทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

                      2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ

                      2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น สมควรเป็นที่ยกย่องให้ได้รับเกียรติคุณในสายงานต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

                      2.9  ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

                3.  การผลิตบัณฑิต

                      3.1  จัดงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสายการศึกษาอย่างมีระบบ ให้มีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ สาขาวิชาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดงานฝึกประสบการณ์ให้เข้มแข็ง ในการผลิตครู กับโรงเรียนเครือข่าย

                      3.2  จัดทำแผนงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีการทำงานของนักศึกษาในระดับคณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในความเป็นครูดีของสังคม

                      3.3  ส่งเสริมงานกิจกรรมนักศึกษา  สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษากับคณาจารย์ มีสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

                      3.4  ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในความเป็นครู ตลอดจนสร้างความภูมิใจในความเป็นนักศึกษาสาขาการศึกษา โดยใช้รุ่นพี่และสาขาวิชา

                      3.5  ส่งเสริมให้มีการแสดงผลงานวิชาการและงานที่แสดงศักยภาพในการเป็นครู

                      3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

                4.  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

                      4.1  สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาค

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th