• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
มคอ.3-6 รายวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2558

 

มคอ.3,4 และ มคอ.5,6 รายวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2558

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ.5 ประเภท
1  EA 1106 1  การบริหารจัดการในห้องเรียน                      มคอ.3 มคอ.5 ครูบังคับ
2  ER 2103 1  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา                   มคอ.3  มคอ.5 ครูบังคับ
3  ER 3207 1  การวิจัยทางการศึกษา                            มคอ.3  Sec 01 02 03 04  05 ครูบังคับ
4  CI 1103 1  ความเป็นครู                                   มคอ.3  มคอ.5 ครูบังคับ
5  PG 1203 2  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา               มคอ.3  มคอ.5 ครูบังคับ
6  CI 1301 1  ทักษะและเทคนิคการสอน                          มคอ.3  มคอ.5 ครูบังคับ
7  ETI 21011  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        มคอ.3  มคอ.5 ครูบังคับ
8  CI 2201 1  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร                          มคอ.3  มคอ.5 ครูบังคับ
9  CI 2301 1  หลักการจัดการเรียนรู้                            มคอ.3  มคอ.5 ครูบังคับ
10  PG 3704 1  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา                        มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
11  PG 3703 1  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
12  CI 3201 1  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา                       มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
13  CI 4401 1  การนิเทศการศึกษา                              มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
14  PE 3103 1  การบริหารจัดการนันทนาการและพักแรม               มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
15  EA 3305 2  การประกันคุณภาพการศึกษา                        มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
16  ETI 35031  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
17  ER 4208 1  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน                       มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
18  ETI 41011  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล                      มคอ.3  Sec 01 ครูเลือก
19  NFED11061  การศึกษาตลอดชีวิต                              มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
20  SPE 36011  การศึกษาแบบเรียนรวม                           มคอ.3   Sec 01 02 03 04 05 06 07 08 ครูเลือก
21  ED 3802 2  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2       มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
22  ETI 35041  การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา           มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
23  CI 3202 1  กิจกรรมร่วมหลักสูตร                             มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
24  SPE 11021  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                   มคอ.3

 Sec 01 02 03 04 05 06 07 08

ครูเลือก
25  CI 3302 1  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์                        มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
26  PE 4202 1  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น         มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
27  CI 3508 1  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                  มคอ.3  มคอ.5 ครูเลือก
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.4 มคอ.6 ประเภท
1  GED 5802   การปฏิบัติการวิชาชีพครู 2                         มคอ.4   ปฏิบัติการวิชาชีพ
2  ED 5801 1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1                มคอ.4   ปฏิบัติการวิชาชีพ
 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th