• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558

มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3 มคอ.5 ประเภท
1  EA 1106
การบริหารจัดการในห้องเรียน                      มคอ.3

Sec.01 02 03 04 05

ครูบังคับ
2  ER 2103
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา                   มคอ.3


Sec.01
02 03 04 05
06 07 08 0910   11 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

ครูบังคับ
3  ER 3207 
การวิจัยทางการศึกษา                            มคอ.3


Sec.01
02 03 04 05
06 07 08 09 10 11

ครูบังคับ
4  FE 1103 
ความเป็นครู                                   มคอ.3   ครูบังคับ
5  PG 1203
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา               มคอ.3 Sec.01 02 03 04 05 06 07 08
09
ครูบังคับ
6  CI 3301
ทักษะและเทคนิคการสอน                          มคอ.3   ครูบังคับ
7  ETI 2101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        มคอ.3   ครูบังคับ
8  CI 2201 
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร                          มคอ.3   ครูบังคับ
9  CI 2301
หลักการจัดการเรียนรู้                            มคอ.3   ครูบังคับ
10  PG 3704
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา                        มคอ.3   ครูเลือก
11  PG 3703 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        มคอ.3   ครูเลือก
12  CI 3201
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา                       มคอ.3   ครูเลือก
13  CI 4401 
การนิเทศการศึกษา                              มคอ.3   ครูเลือก
14  EA 3305
การประกันคุณภาพการศึกษา                        มคอ.3   ครูเลือก
15  ETI 3503
การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          มคอ.3   ครูเลือก
16  ER 4208
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน                       มคอ.3   ครูเลือก
17  ETI 4101 
การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล                      มคอ.3

Sec.01 02 03 04

ครูเลือก
18  NFED1106 
การศึกษาตลอดชีวิต                              มคอ.3   ครูเลือก
19  SPE 3601 
การศึกษาแบบเรียนรวม                           มคอ.3

Sec.01 02 03  04 05

ครูเลือก
20  ETI 3504 
การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา           มคอ.3 Sec.01 02 03 04 ครูเลือก
21  CI 3202
กิจกรรมร่วมหลักสูตร                             มคอ.3   ครูเลือก
22  SPE 1102
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                   มคอ.3

Sec.01 02 03 04  05

ครูเลือก
23  CI 3302
ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์                        มคอ.3   ครูเลือก
24 ED 3801 การศึกษาและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1  มคอ.3

Sec.01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18

ครูเลือก