• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

 

การรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง ฑ.ศ.2557)

 

การรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คุณวุฒิ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู