• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

          คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยใช้ระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตัดสินใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน www.academic.cmru.ac.th มีระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้จัดเก็บผลงานด้านการวิจัย www.research.cmru.ac.th  มีโปรแกรมระบบงบประมาณ 3 มิติและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารทางด้านการเงิน ระบบ CHE QA www.cheqa.mua.go.th ช่วยในด้านการบริหารจัดการ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดีและระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.arit.cmru.ac.th/web54/arit_mis.php สำหรับผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th