• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

 

ปรัชญา

“ ครู...เป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้าง...ครูดี ”

 

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21" 

 

อัตลักษณ์ (Identity) ของคณะครุศาสตร์
     “สอนดี มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของคณะครุศาสตร์  

     “คณะครุศาสตร์สร้างครูดี ครูเก่ง อนุรักษ์วัฒนธรรม นำท้องถิ่น”

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่