• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

 

ปรัชญา

“ ครู...เป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้าง...ครูดี ”

 

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรต้นแบบในการผลิตพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21" 

 

อัตลักษณ์ (Identity) ของคณะครุศาสตร์
     “สอนดี มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของคณะครุศาสตร์  

     “คณะครุศาสตร์สร้างครูดี ครูเก่ง อนุรักษ์วัฒนธรรม นำท้องถิ่น”

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th