• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก

 

ปรัชญา (Philosophy)

     “ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูเก่ง  ครูดี”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “ภายในปี 2564 คณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบในการผลิตครู  มีองค์ความรู้ที่โด่ดเด่นในการบริการวิชาการทางการศึกษาสู่ท้องถิ่น"

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“คณะครุศาสตร์สร้างครูเก่ง ครูดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  นำท้องถิ่นพัฒนา”

 

อัตลักษณ์ (Identity)

     “เป็นครูดี  มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ”

 

ค่านิยมหลัก  (Core value)

"ร่วมมือทำงาน  เชี่ยวชาญเรื่องครู รอบรู้การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น"

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

      “ร่วมคิด ร่วมทำ นำการพัฒนา”

 

สีประจำคณะ   

       สีม่วง

 

ดอกไม้ประจำคณะครุศาสตร์

ดอกพวงคราม


 

 


                      ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ

เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th