• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
เป็น 6 หลักสูตร ดังนี้ คือ

    1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

     2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

    3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     

    4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

    5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

    6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
    มี 18 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้

    1. หลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

    2. หลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา

    3. หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา

    4. หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

    5. หลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

    6. หลักสูตร สาขาวิชาเคมี

    7. หลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

    8. หลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์

    9. หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์

    10. หลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา

    11. หลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา

    12. หลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์

    13. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย

    14. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน

    15. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    16. หลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา

    17. หลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา

    18. หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
    มี 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ

          1. หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา มี 2 แขนงวิชา ดังนี้

                             1. แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ
                             2. แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว      

3.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
    มี 1 หลักสูตร คือ     

    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

4.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
    มี 2 หลักสูตรสาขาวิชา  ดังนี้         

    1. หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

    2. หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) 
    มี 1 หลักสูตรสาขาวิชา  คือ        

    1. หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

6.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ระดับปริญญาเอก)
   มีหลักสูตร 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ

    1. หลักสูตร สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th